Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-line



Biuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d  widoczny B d  bezpieczny

Aktualności Aktualności

Trzydniowe warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

Działając na podstawie art. 63, ust. 1, pkt 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011.30.151) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza niezatrudnionych egzaminatorów na obowiązkowe szkolenie pod nazwą:
„Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów”

Do warsztatów może przystąpić osoba, która złoży przed rozpoczęciem:
1. Kartę zgłoszenia - pobierz >>>
2. Kserokopię legitymacji egzaminatora lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów.
3. Dowód dokonania opłaty za warsztaty.

CZAS TRWANIA: 3 dni

KOSZT WARSZTATÓW:

Wpłata w wysokości: kat. A - 345zł, kat. B – 295zł, kat. C – 365zł, kat. D – 365zł, kat. T – 335zł, z tytułu opłaty za uczestnictwo w warsztatach zostanie dokonana na konto WORD w Piotrkowie Trybunalskim:
PKO BP S.A. O/Piotrków Tryb.
Nr 71 1020 3916 0000 0402 0108 0118
Opłatę należy dokonać przed rozpoczęciem kursu.


PROGRAM WARSZTATÓW:

I. Zajęcia teoretyczne:
1. Utrwalenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie:
   - Psychologii,
   - Dydaktyki,
   - Techniki kierowania i obsługi pojazdu,
   - Przepisów ruchu drogowego,
   - Bezpieczeństwa ruchu drogowego
   - Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora.
2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez egzaminatorów podczas przeprowadzania egzaminu państwowego.
3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez osoby egzaminowane podczas egzaminu państwowego.

II. Zajęcia praktyczne:
1. Przeprowadzenie, pod nadzorem egzaminatora nadzorującego, części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej:
   - na placu manewrowym,
   - w ruchu drogowym - przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze osób egzaminowanych.
2. Ocena sposobu przeprowadzania egzaminu państwowego przez egzaminatora nadzorującego oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez egzaminatorów.
3. Jazda w ruchu drogowym pojazdem spełniającym warunki pojazdu egzaminacyjnego, w zakresie każdej z kategorii prawa jazdy, na jaką egzaminator ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów
państwowych.

Szczegółowy program zajęć przygotowuje Dyrektor WORD i przedstawia do zatwierdzenia Marszałkowi Województwa Łódzkiego.

KONTAKT:

Szczegółowe informacje można uzyskać w WORD Piotrków Trybunalski w godz. 7:30 – 15:30:
• telefonicznie pod numerami: 44 6466873, 44 6467781
lub
• osobiście: w siedzibie WORD w Piotrkowie Trybunalskim ul. Gliniana 17

Warsztaty organizowane są corocznie w ostatnim kwartale roku kalendarzowego


Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim