Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

WORD facebook


Zarezerwuj termin egzaminu on-line


Zarezerwuj termin egzaminu on-lineBiuletyn Informacji Publicznej


 

Film - B d widoczny B d bezpieczny

Aktualności Aktualności Bez tytułu 1

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840).

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników kolejowych na przejeździe kolejowym,

 • osób działających w imieniu zarządcy drogi lub osób wykonujących roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,

 • osób nadzorujących bezpiecznie przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu,

 • kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,

 • ratowników górskich podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,

 • pilotów podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego,

 • strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,

 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,

 • strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. nr 57, poz. 353) - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,

 • umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów,

 • członków zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

Terminy szkoleń:

 

Informacje o terminach planowanych szkoleń pod nr tel. 44 646 68 73

 

W celu uczestnictwa w szkoleniu postępuj następująco:

 • pobierz kartę zgłoszenia,

 • wypełnij kartę, podpisz i zeskanuj,

 • wyślij zeskanowany dokument pocztą elektroniczną na adres sekretariat@word-piotrkow.pl,

 • dokonaj wpłaty za szkolenie na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gliniana 17, nr konta: 71 1020 3916 0000 0402 0108 0118, podając w tytule wpłaty „Kierowanie ruchem”,

 • przyjdź na szkolenie w ustalonym terminie,

 • przekaż pracownikowi WORD potwierdzenie dokonania wpłaty.

 • zapisów można dokonać również osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gliniana 17, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 - 15:30

Cena kursu uzależniona jest od ilości osób zgłaszanych przez jednego pracodawcę. Dla grup powyżej 50 osób (zgłaszanych przez jednego pracodawcę istnieje możliwość negocjacji ceny). Cena podstawowa wynosi 275 zł od osoby. Opłata musi być zaksięgowana na koncie bankowym WORD przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Program szkolenia i czas trwania:

 

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników uprawnień do kierowania ruchem drogowym.
Program obejmuje 8 godzin z zakresu:

 • zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym,

 • podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nim wiążą,

 • możliwość reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem,

 • zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń i prawa karnego,

 • sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się,

 • sprawdzanie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Szkolenie zakończone jest egzaminem obejmującym część teoretyczną i praktyczną (umiejętność z zakresu kierowania ruchem drogowym).
Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na okres - 5 lat od daty wydania.

Copyright (c) 2009-2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim